Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

Informace o celoživotním vzdělávání

Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky.
(2) Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky.
§ 54
(1) Formy celoživotního vzdělávání jsou
a)   specializační vzdělávání navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka,
b)   certifikované kurzy,
c)   inovační kurzy,
d)   odborné stáže v akreditovaných zařízeních,
e)   účast na školicích akcích, odborných konferencích, kongresech nebo sympoziích,
f)   publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, kromě činnosti, která je předmětem výkonu povolání na základě pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu, nebo
g)   samostatné studium odborné literatury.
(2) Za celoživotní vzdělávání se pro účely tohoto zákona považuje také studium navazujících vysokoškolských studijních programů. Navazujícím vysokoškolským studijním programem se rozumí akreditovaný doktorský studijní obor, magisterský studijní obor nebo akreditovaný bakalářský studijní obor, u nichž je podmínkou předchozí absolvování akreditovaného zdravotnického studijního oboru nebo oboru střední zdravotnické školy poskytujícího odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.
(3) Celoživotní vzdělávání podle odstavce 1 písm. a) a b) uskutečňují akreditovaná zařízení; ostatní formy celoživotního vzdělávání podle odstavce 1 mohou zabezpečovat zdravotnická zařízení nebo jiné fyzické nebo právnické osoby, včetně právnických osob v působnosti jiných resortů než ministerstva.
(4) Účast na celoživotním vzdělávání podle odstavce 1 písm. a) až e) se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu.6)
(5) O účasti v jednotlivých formách celoživotního vzdělávání podle odstavce 1 písm. a) až e) pořadatel provede záznam do průkazu odbornosti.
(6) Plnění povinnosti celoživotního vzdělávání se prokazuje na základě kreditního systému. Prováděcí právní předpis stanoví počet kreditů forem celoživotního vzdělávání podle odstavce 1 písm. c) až f) a podle odstavce 2. Počet kreditů získaných absolvováním specializačního vzdělávání, modulu vzdělávacího programu oboru specializačního vzdělávání nebo certifikovaného kurzu je součástí vzdělávacího programu.
(7) Získání stanoveného počtu kreditů je podmínkou
a)   pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle hlavy VI,
b)   pro přihlášení se k atestační zkoušce (§ 56 odst. 6 a § 60).

Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky.

Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky.

Formy celoživotního vzdělávání jsou

a)   specializační vzdělávání navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka,

b)   certifikované kurzy,

c)   inovační kurzy,

d)   odborné stáže v akreditovaných zařízeních,

e)   účast na školicích akcích, odborných konferencích, kongresech nebo sympoziích,

f)   publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, kromě činnosti, která je předmětem výkonu povolání na základě pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu, nebo

g)   samostatné studium odborné literatury.

Za celoživotní vzdělávání se pro účely tohoto zákona považuje také studium navazujících vysokoškolských studijních programů. Navazujícím vysokoškolským studijním programem se rozumí akreditovaný doktorský studijní obor, magisterský studijní obor nebo akreditovaný bakalářský studijní obor, u nichž je podmínkou předchozí absolvování akreditovaného zdravotnického studijního oboru nebo oboru střední zdravotnické školy poskytujícího odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

(4) Účast na celoživotním vzdělávání podle odstavce 1 písm. a) až e) se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu.6)

Získání stanoveného počtu kreditů byl podmínkou

a)   pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,

b)   pro přihlášení se k atestační zkoušce.

Aktuální informace o o kreditním systému a osvědčení naleznete v sekci Registrace adiktologa.

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.