Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

Registrace adiktologa

V oblasti registrace adiktologa do systému zdravotnického registru došlo v minulém roce k zásadním změnám. Souhrn hlavních informací dle webu Ministerstva zdravotnictví ČR uvádíme níže. Pro aktuální informace sledujte především stránky www.nconzo.cz, případně www.mzcr.cz, www.uzis.cz.

REGISTRACE

V průběhu měsíce září roku 2017 bude zřízen Národní registr zdravotnických pracovníků (dále jen „NRZP“) podle přechodných ustanovení zákona 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

Od podzimu loňského roku byl NRZP uveden do testovacího provozu.  Spuštění ostrého provozu NRZP  předpokládáme v měsíci červnu 2018.

Aktuálně není ze strany lékařských a nelékařských pracovníků požadována ve vztahu k ÚZIS ČR a NRZP žádná nová součinnost.

Pro nelékařské zdravotnické pracovníky uvádíme, že údaje o nich vedené v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob podle zákona č. 96/2004 Sb. (dále jen „RZP“), jsou v něm  vedeny  i nadále. Tyto údaje budou předány správcem RZP do NRZP do 180 dnů ode dne zřízení NRZP. Z tohoto důvodu je důležité, aby údaje vedené v RZP byly aktuální. Údaje, které jsou vedené v RZP a již nejsou aktuální (např. příjmení, jméno, titul, nově přidělené rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa zaměstnavatele a pracovní zařazení, údaje o dosaženém vzdělání), by měly být neprodleně aktualizovány. Informace k zažádání o provedení jejich změny naleznete na www.nconzo.cz.

 

OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU A KREDITNÍ SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Nejdůležitější změnou je zrušení Hlavy VI – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

To znamená, že oprávnění vykonávat příslušné zdravotnické povolání bez odborného dohledu již není podmiňováno získáním osvědčení. Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se po 1.9.2017 nevydávají a neprodlužují se platnosti vydaných osvědčení.

Ruší se kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Cílem upuštění od kreditního systému je dát profesnímu vzdělávání reálný a v praxi realizovatelný základ, aby bylo fakticky přínosné pro kvalitu poskytování zdravotních služeb a bylo tak zúčastněnými stranami také vnímáno. Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována v souladu s čl. 22 písm. b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče.

Doklady o absolvovaných vzdělávacích aktivitách, které nebyly uplatněné v rámci registrací, si uschovejte pro případné předložení zaměstnavateli v rámci plnění povinnosti celoživotního vzdělávání.

Novela zákona č. 96/2004 Sb. zrušila vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu. Režim výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu však zůstává zachován.

Výkon povolání bez odborného dohledu se řídí podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že se za výkon povolání bez odborného dohledu považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý. Tento zákon a prováděcí právní předpis stanoví činnosti, které zdravotnický pracovník může vykonávat bez indikace, které vykonává na základě indikace a které pod přímým vedením.

Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., stanoví, že způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka má ten, kdo

a) má odbornou způsobilost podle tohoto zákona, nebo jemuž byla uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka v souladu s ustanoveními hlavy VII nebo VIII tohoto zákona, b) je zdravotně způsobilý, c) je bezúhonný.

 

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.