Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

Archiv

PF 2019

 19. 5. 2014  Stanovisko ČAA k procesu certifikací MŠMT

Informace o postupu prací na tezích k věcnému záměru zákona o sociálních pracovnících (Oddělení koncepce sociální práce, Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí; Adiktologické fórum, květen 2014, Praha)

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce (Marie Froulíková, Oddělení koncepce sociální práce, Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí; Praha, 7. 5. 2014)

CENA ADIKTOLOGIE 2013

KONFERENCE BÍLÁ MÍSTA NA MAPĚ ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB


pozvanka

KONFERENCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2013 – DŮLEŽITÉ INFORMACE

 

10. ročník konference PPRCH na téma Jeden svět nestačí… (aneb sbližování paralelních světů zdravotnické a školské prevence)
Datum konání: 4.-5.11.2013
Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy, Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1


Byla spuštěna registrace pro posluchače i pro přednášející.
Budeme rádi, když se přihlásíte, ať už k aktivní (přednáškové) nebo pasivní (posluchačské) účasti.


Registraci příspěvků (přednášejících) proveďte nejpozději do 15.9.2013.
sledujte Www.pprch.cz

 

ČESKÁ ASOCIACE ADIKTOLOGŮ & VÝZNAMNÉ OBOROVÉ KONFERENCE

Česká asociace adiktologů byla v minulých týdnech spolupořadatelem/partnerem dvou významných odborných konferencí v oboru adiktologie. První s názvem „Skrytá a odkrytá populace uživatelů návykových látek“, se uskutečnila ve dnech 15. až17. května v Psychiatrické léčebně v Bílé Vodě. Předseda výkonného výboru, Bc. Ondřej Sklenář, zde prezentoval svůj příspěvek týkající se zdravotních výkonů profese adiktologa a budoucí spolupráce ČAA s NNO.

Druhou, neméně významnou konferencí, byl již tradičně další ročník AT Konference s názvem „Vývoj a obsah paradigmatu oboru adiktologie v ČR“. Ta se konala od 2. do 6. června v kongresovém hotelu Jezerka u Sečské přehrady. V rámci této konference přednesl Bc. Ondřej Sklenář několik odborných příspěvků. Ústní sdělení se týkala aktuálních praktických témat, jako je registrace adiktologické ambulance(„Umyvadlem to nekončí“) a opět zdravotnických výkonů adiktologa. Zajímavým příspěvkem, na němž se autorsky podílel rovněž Mgr. Jaroslav Šejvl z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, byl také příspěvek shrnující roli adiktologa v trestním řízení(„Adiktolog jako soudní znalec“). Jelikož se tyto příspěvky setkaly s pozitivními ohlasy odborné veřejnosti, ČAA je uveřejňuje informace také na svých stránkách.

CAA_VYKONY_AMBULANCE WEB

letak CAA

Logo_netad

Projekt NETAD: Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111). Tento projekt se spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


___________________________________________________________________________________

TISKOVÁ ZPRÁVA

2. 5. 2013; Praha – Česká asociace adiktologů (ČAA)

Zdravotní výkony adiktologa (odbornost 919)

 

Koncepční práce ČAA na dokumentech potřebných pro rozvoj a pokračování procesu institucionalizace adiktologie ve zdravotnictví s vazbou na zlepšení financovaní oboru a dalšího vzdělávání v něm dosáhla prvního velkého úspěchu.

Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů MZ ČR na svých jednáních ve dnech 21. 2., 7. 3. a 21. 3. 2013 projednala a následně schválila návrhy České asociace adiktologů k zařazení nových zdravotních výkonů profese adiktologa (nelékaře) do připravovaného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Podkladové materiály, tzv. registrační listy pro jednotlivé zdravotní výkony byly zpracovány pracovní skupinou ČAA v období listopad 2011 – březen 2013.

Schválené zdravotní výkony nyní musí projít kontrolou MZ ČR a schválením ministrem zdravotnictví.

Následně budou výkony uveřejněny v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, jež by měl být vydán dle záměru MZ ČR k 1. 7. 2013 s platností od 1. 1. 2014.

Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů MZ schválila následující zdravotní výkony (celkem 6 typů zdravotních výkonů) pro profesi adiktologa:

 1. Vyšetření adiktologem při zahájení adiktologické péče
 2. Vyšetření adiktologem kontrolní
 3. Minimální kontakt adiktologa s pacientem
 4. Adiktologická terapie individuální
 5. Adiktologická terapie rodinná
 6. Adiktologická terapie skupinová, typ I. Pro skupinu max. 9 osob

Vedle toho pracovní skupina schválila možnost využití dvou stávajících výkonů z oblasti „Ošetřovací den“. Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení nebo při pobytu pacienta ve stacionáři, nebo při jednodenní péči na lůžku.

Stávající ošetřovací dny, jež budou moci adiktologové využívat:

 1. 00041 – se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem jako důvodem k přijetí do stacionáře pokud délka pobytu dosáhne alespoň 6 hodin.
 2. 00042 – se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři s frakcionovaným programem, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 3 hodin.

Zápisy z jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ ČR jsou zveřejněny na webu MZ ČR:

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/zapisy-z-jednani-ps-k-szv_5579_998_3.html

Bližší informace ohledně zdravotních výkonů profese adiktologa budou průběžně zveřejňovány na webu České asociace adiktologů a prezentovány dne 5. 6. 2013 na nadcházející AT konferenci 2013. K tématu zdravotních výkonů a transformace vybraných adiktologických služeb na nestátní zdravotnická zařízení aktuálně připravujeme ve spolupráci s NMS přehledový materiál.

Kontakty:

Bc. Ondřej Sklenář, předseda České asociace adiktologů

Email: Info@asociace-adiktologu.cz

Web: www.asociace-adiktologu.cz

Tel.: 737 105 448


Projekt NETAD: Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111).

Tento projekt se spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

„ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“.

Logo_netad

———————————————————————————————————————————————–

Připojujeme se a podporujeme prohlášení Národního protidrogového koordinátora, Mgr. Jindřicha Vobořila, a předsedy A.N.O., PhDr. Josefa Radimeckého, Ph.D., MSc.

Národní protidrogový koordinátor důrazně varuje před populistickými řešeními v otázce pašování pervitinu z ČR do Německa

Praha, 28. ledna 2013

V posledních dnech se v médiích objevila vyjádření představitelů Ministerstva vnitra ČR (dále MV), ze kterých vyplývá snaha řešit problém pašování pervitinu z českého pohraničí do Německa snížením limitu pro množství pervitinu, který v české legislativě určuje, zda držení daného množství této stimulační drogy představuje přestupek nebo trestný čin.

„Rozšiřování pervitinu za hranice ČR považuji za opravdu velkou hrozbu pro Evropu, dlouhodobě na toto téma upozorňuji na všech českých i mezinárodních odborných fórech. Ve srovnání s některými jinými drogami je tato látka vysoce spojena s celou řadou společenských i osobních problémů. Proto krok, který není založen na řádné analýze (a tudíž nemůže představovat řešení daného problému), není projednán napříč odbornou komunitou, Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a nedrží se zkušenosti dobré praxe, nemá moc velkou šanci na skutečný úspěch,“ říká národní protidrogový koordinátor. Je třeba si dát pozor na neúčinná populistická řešení pod tlakem německých partnerů, která pouze skutečné řešení oddálí a uvedou celou Evropu do rizika.

„Podzákonné normy tohoto charakteru by se měly projednávat podle mého na mezirezortní úrovni před tím, než se budou předkládat vládě. V úterý dne 29. 1. 2013 je toto téma zařazeno do programu řádného jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, a to již po několikáté, a výstupy mohou být sděleny hned poté. Předem však chci upozornit, že chceme doporučovat vládě taková řešení, která budou mít skutečný obsah, nejen proklamativní charakter,“ doplňuje Jindřich Vobořil.

K věci je třeba uvést:

 • – Požadavek na zpřísnění českých zákonů vyšel od některých špatně informovaných německých politiků, kteří se nechali zmást mediálním šumem svých sdělovacích prostředků. Ty tvrdily, že od r. 2010 je u nás držení malého množství drog legalizováno. V této věci však nedošlo v trestním právu k žádné podstatné změně. Držení žádného množství žádné drogy u nás legální není.
 • – To, oč žádají německé orgány, ve skutečnosti není primárně změna legislativy, ale zpřísnění praktického postihu výroby, prodeje a pašování drog českými orgány, tedy zlepšení prosazování existujícího práva.
 • – Limity množství drog se vztahují výhradně jen na držení pro vlastní potřebu a určují, zda se jedná o přestupek nebo trestný čin. V případě pervitinu jsou tímto limitem 2 gramy. Výroba, prodej a pašování drog jsou trestné od jakéhokoliv množství. Změna limitu by tudíž neměla na odhalování a postihování tohoto jednání žádný vliv.
 • – Policie a celní správa má pravomoc potírat také přestupky držení drogy pro vlastní potřebu, může tedy stejně účinně stíhat každou osobu, která drží 0,5 g, 2 g nebo 10 g pervitinu. Musí také vždy nalezenou drogu zabavit, ať se jedná o jakékoliv množství bez ohledu na to, zda jde o Čecha, Němce či občana jiného národnosti. Podle množství zadržené drogy se pak zahajuje správní přestupkové řízení nebo trestní řízení. A znovu zdůrazňujeme: výroba, prodej nebo pašování sebemenšího množství jakékoliv drogy včetně pervitinu je v ČR trestným činem vždy a bez výjimky.
 • – Neexistuje tedy žádný mechanismus, kterým by snížení limitu „množství většího než malého“ u držení pervitinu mohlo změnit situaci v pašování této drogy do Německa. Jediným efektem by bylo zvýšení represe prostých uživatelů drog a závislých – tedy nemocných osob – v ČR. Lidé, kteří byli dosud stíháni za přestupek, by byli za totéž jednání stíháni v nákladném trestním řízení. To by byl naprosto neodůvodnitelný a nežádoucí výsledek, jenž by mimo jiné zvýšil počet vězněných osob závislých na drogách. Státní správa by tímto krokem paradoxně zvýšila počet vězněných za činy, při nichž nevzniká škoda nikomu než pachateli (uživateli drog), zatímco závažnější drogové trestné činy nedávno amnestovala jako bagatelní.
 • – Dalším důsledkem legislativní změny, kterou jako zástupné řešení svého problému navrhuje MV, by bylo odstřižení závislých na pervitinu od pomoci, která jim je na svobodě nabízena a poskytována.
 • – V neposlední řadě by se pobytem ve vazbě a/nebo vězení denní náklady české společnosti na jednoho takového závislého na pervitinu zvýšily nejméně pětinásobně, což považuji v současné svízelné ekonomické situaci za zcela neobhajitelné.
 • – Ministerstvo vnitra by se mělo zaměřit na zvýšení efektivity vymáhání zákonů, posílit kapacity policie včetně specializovaných složek na potírání drogové kriminality na základě zpracování analýzy příčin, možných následků opatření a dalších souvislostí česko-německého problému s pervitinem v širším kontextu.

„Jsem připraven pomoci Ministerstvu vnitra v hledání účinných řešení problému pašování pervitinu do Německa. Připravuji jednání s protidrogovými koordinátory na německé straně s cílem navrhnout vyvážené řešení v celém kontextu daného problému se zapojením nejen boje proti výrobě a pašování, ale i výzkumu, prevence, léčby a potírání sekundární kriminality spojené s pervitinem. Jak ukazují společné akce česko-německých orgánů z poslední doby, právě taková spolupráce přináší výsledky. Izolovaných řešení se naopak musíme vyvarovat, protože přináší riziko oddálení skutečného řešení problém,u a tím jeho nárůstu“ komentuje situaci národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

 

Informace poskytuje: Mgr. Jindřich Vobořil, tel. 725 805 865, e-mail: voboril.jindrich@vlada.cz, Mgr. Vlastimil Nečas, tel. 296 153 457, e-mail: necas.vlastimil@vlada.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA – Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním

NE populistickému návrhu řešení problémů pašování pervitinu z ČR do Německa

Češi již řadu let upozorňovali kolegy z EU na metamefetamin (pervitin) a hrozbu jeho šíření do dalších zemí Evropy. Téma bylo pro kolegy z Německa nezajímavé – pro ně pervitin nebyl problém. Situace se ale změnila a naši sousedé po nás vyžadují akci. Proto přišli pracovníci Ministerstva vnitra ČR s návrhem snížit množství drogy, jehož držení je u nás postihováno jako přestupek. Tento krok ale situaci neřeší.

„Česká droga“

Metamfetamin (pervitin) je stimulační droga, jež se v České republice „podomácku“ vyrábí již od 70. let. Podle současných odhadů ji u nás užívá asi 31 tisíc z celkem cca 41 tisíc problémových uživatelů drog. Dalších asi 5 tisíc užívá heroin a 5 tisíc buprenorphin (nejčastěji Subutex). Ve většině západoevropských zemí včetně Německa převládá mezi problémovými či závislými uživateli drog užívání heroinu, metamfetamin dlouho prakticky nezaznamenávali. I proto si pervitin v Evropě získal pověst „české drogy“ a naše zahraniční kolegy – ať už z oblasti prevence, léčby nebo trestního postihu – jako téma pro diskusi či přeshraniční spolupráci příliš nezajímal.

Metamfetamin a české předsednictví EU

Nezájem zahraničních kolegů se projevil i na odborném sympoziu „Metamfetaminy – sdílení zkušeností“. To pro odborníky ze zemí EU uspořádal v rámci českého předsednictví EU v dubnu 2009 sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Zde mj. zaznělo, že pervitin je nejvíce užíván v ČR, následované Slovenskem, problémy s jeho užíváním zaznamenávali v Polsku, s případy užívání amfetaminů se potýkaly skandinávské země. Účastníci ze zbylé části Evropy téma považovali za neaktuální. Navíc, zástupci Německa a Polska nereagovali na prosby zástupců ČR o spolupráci ve smyslu omezení volného prodeje léků obsahujících pseudoefedrin, který u nich čeští „vařiči“ pervitinu nakupovali prakticky v neomezeném množství.

Časy se mění

Doby, kdy Německo nemělo s užíváním pervitinu problémy, jsou patrně ty tam. V posledních letech zaznamenávají české a německé represivní složky nárůst pašování pervitinu do Německa a naši sousedé po nás požadují nějakou razantní akci. Jistá, o drogové politice a o české drogové legislativě patrně nepříliš informovaná německá politička se nechala slyšet, že tento jev má své příčiny v české „legalizaci“ držení drog pro vlastní potřebu. Ale držení drog pro vlastní potřebu není v ČR legální. Jen je stanoveno menší množství drog včetně pervitinu, jejichž držení je postihováno jako přestupek a jejich větší množství, jejichž držení je již posuzováno jako trestný čin.

Problém není v českých zákonech

Jako naprosto nesmyslná se proto jeví současná iniciativa Ministerstva vnitra ČR, které v reakci na nastalou situaci a apely z Německa navrhuje snížit množství drog, jejichž držení je v českém právu posuzováno jako přestupek. To poptávku po pervitinu na německé straně nesníží. Droga je tam pašována nikoli kvůli postihu za držení pervitinu v ČR, ale proto, že Němci o něj mají – na rozdíl od předešlých let – zvýšený zájem. Problém tedy není v české legislativě, ale v situaci v Německu, která z nějakého důvodu vedla ke zvýšení zájmu o užívání pervitinu.

Ze strany Ministerstva vnitra tedy nejde o systémový krok, který by pomohl německým kolegům nově nastalé problémy s užíváním pervitinu řešit, ale o prázdné, byť viditelné gesto. To proto, že se před r. 1999, kdy u nás bylo beztrestné držení jakéhokoli množství drogy, pokud je člověk měl pro vlastní potřebu, pervitin do Německa nepašoval.

Připojumeme se proto ke stanovisku Národního protidrogového koordinátora, který varuje před populistickými řešeními v otázce pašování pervitinu z ČR do Německa a návrhu Ministerstva vnitra ČR říkáme NE!

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

předseda A.N.O.

—————————————————————————————————————————————————————————-

Rádi bychom Vám oznámili, že dne 20. února 2013 od 13,00 se bude konat členská schůze České asociace adiktologů a volba členů výkonného výboru České asociace adiktologů.

Místo konání: Na Václavce 1135/9, Praha 5 (prostory Nadace rozvoje občanské společnosti)

Program:

 • úvodní slovo
 • představení zprávy ČAA za rok 2012
 • představení nominovaných kandidátů
 • volba nového výkonného výboru
 • vyhlášení výsledků
 • diskuse k relevanci vzniku etické a revizní komise
 • ukončení členské schůze
 • zasedání nového výkonného výboru (volba předsednictva, neveřejné)

Návrh kandidátů nového výkonného výboru

Mgr. Zdeňka Burešová

Mgr. Ondřej Čalovka

Mgr. Eva Drápalová

Bc. Vojtěch Janouškovec

Mgr. Lucie Jurystová

Mgr. Gabriela Mahrová

Bc. Ondřej Sklenář

Mgr. Jiří Zatřepálek

Citace z platných Stanov – oddlíl IX., článek 9.5:

„Výkonný výbor volí členská schůze. Návrh na složení výkonného výboru je oprávněn podávat stávající výkonný výbor a členové sdružení. Stávající výkonný výbor návrh na složení nového výkonného výboru uvede v pozvánce na členskou schůzi. Členové sdružení jsou povinni doručit své návrhy na složení nového výkonného výboru či návrhy jednotlivých kandidátů výkonného výboru stávajícímu výkonnému výboru nejpozději do pěti (5) pracovních dnů před konáním členské schůze, na níž volby proběhnou. Součástí návrhu nových členů výkonného výboru je vždy profesní životopis a alespoň dvě písemné reference. Do doby zvolení nového výkonného výboru vykonává funkci výkonného výboru předchozí výkonný výbor. Členem výboru se stanou první tři (3) až devět (9) členů v závislosti na počtu členů výkonného výboru dle rozhodnutí členské schůze, kteří obdrží nejvíce hlasů při hlasování členské schůze a zároveň souhlasí s členstvím ve výkonném výboru.“

V Praze dne 28. ledna 2013

————————————————————————————————————————–

Praha – 2. 10. 2012

Česká asociace adiktologů patří mezi zakladatele zájmového sdružení právnických osob „Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků“.

Dne 21. 9. 2012 došlo na Magistrátu hl. m. Prahy k registraci zájmového sdružení právnických osob „Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků“. Česká asociace adiktologů patří mezi spoluzakladatele zájmového sdružení.

Účelem PV ČKZP je spolupracovat v zájmu profesí sdružených v PV ČKZP na přípravě vzniku komory zdravotnických povolání dle zákona č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů a jejím plnohodnotném začleněním do zákonné normy v právním řádu ČR. Za tímto účelem PV ČKZP vytváří uskupení pro efektivní koordinaci činností členů sdružení, pro vzájemnou spolupráci, vzájemné konzultace a předávání informací v oblasti zdravotnických povolání dle zákona č.96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. PV ČKZP poskytne trvalý prostor pro komunikaci mezi členy PV ČKZP a je platformou pro komunikaci a spolupráci s orgány veřejné správy, samosprávy, dalšími neziskovými organizacemi a jinými subjekty.

Prvními členy představenstva PV ČKZP jsou:

a) Mgr. Lenka Hejzlarová,

b) Bc. Ondřej Sklenář,

c) Bc. Alan Ryba,

d) RNDr. Dagmar Gotzmannová,

e) Doc. Dagmar Pavlů,

f) Alexandra Seidlová,

g) Mgr. Petr Máca.

Zakladatelské organizace:

Aliance masérů zdravotnických ČR, o. s., jednající Albína Komárková, členka

Asociace domácí péče ČR, o. s., jednající Bc. Ludmila Kondelíková, prezidentka

Asociace zrakových terapeutů, o. s., jednající PhDr. Dagmar Moravcová, předsedkyně

Česká asociace adiktologů, o. s., jednající Bc. Ondřej Sklenář, předseda

Česká asociace sester, o. s., jednající Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, prezidentka

Česká konfederace porodních asistentek, jednající Mgr. Věra Vránová, Ph.D., prezidentka

Česká sociace ergoterapeutů, jednající Bc. Kateřina Šuláková, viceprezidentka

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s., jednající Ing. Lenka Janečková, jednatelka

Česká společnost ortoptistek, jednající Mgr. Andrea Jeřábková, předsedkyněČeská společnost pro zdravotnickou techniku, jednající Ing. Zdeněk Šlégr, místopředseda

Federace ortopedických protetiků technických oborů, jednající PhDr. Mgr. Václav Vlček, CSc., čestný člen

Komora zubních techniků ČR, jednající Alexandra Seidlová, prezidentka

Společenstvo českých optiků a optometristů, jednající Ing. Jiří Panenka člen představenstva

Společnost instrumentářek, jednající Jitka Löblová, místopředsedkyně

Společnost radiologických asistentů ČR o. s., jednající Mgr. Ondřej Krahula, předseda výboru

Unie nelékařských pracovníků zdravotnických záchranných služeb ČR o. s., jednající Bc. Alan Ryba, předseda

Unie porodních asistentek o. s., jednající Ivana Königsmarková, prezidentka

 

AT KONFERENCE 2010
XVI. ročník celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 49. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP tentokrát na téma: „Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v ČR v roce 2010″.
Konference proběhne ve dnech 25. – 29. dubna 2010 v hotelu Harmony ve Špindlerově mlýně,
Konference je akreditována: Českou lékařskou komorou Českou lékařskou společností J. E. Purkyně Českou asociací adiktologů Asociací klinických psychologů ČR Českou asociací sester
Více infromací o konferenci a registrační formulář naleznete na stránkách AT konference http://www.at-Informace pro členykonference.cz/

update 19.1.2011

Získejte kvalifikaci adiktologa – akreditovaný kvalifikační kurz Adiktolog

Máte vzdělání v oboru společenských věd a chcete pracovat ve zdravotnictví?

Zajímá Vás problematika návykových látek?

Hledáte uplatnění v novém dynamickém oboru?

Kvalifikační kurz adiktolog je  kurz pro samostatnou práci ve zdravotnictví s možností uznání již absolvovaných kurzů a praxe. Jedná se o  zajímavé mezioborové vzdělání v novém dynamickém oboru a o pestré studium vyučované předními odborníky v oboru adiktologie s možností uznání již absolvovaných kurzů.

Informace převzaty z www.adiktolog.cz(zde se rovněž dozvíte podrobnější informace o kurzu)..

update 12.11.2010

DRUHÉ MEMORANDUM POSKYTOVATELŮ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB VLÁDĚ ČR

„Chráníme společnost a naše děti před negativními dopady užívání drog

– za každou investovanou korunu ušetříme společnosti nejméně šest“

Připojte se k signatářům memoranda!

update 7.10.2010

Bezplatné kursy pro sestry v adiktologických službách

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lf UK v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pro Vás, Vaše kolegy a zaměstnance připravilo bezplatné kurzy pro sestry v adiktologických službách. Kursy jsou určené zdravotním sestrám v adiktologických službách, v psychiatrických ambulancích a odděleních a v souvisejících oborech.

1. Adiktologické minimum pro zdravotní sestry

Termín: 21. 10. 2010, 8:00 – 17:00, Apolinářská 4a, Praha 2, Velká aula

Lektoři: MUDr. Dušan Randák (Oddělení léčby závislostí VFN v Praze), Magdalena Randáková Modesová (PL Bohnice, Praha)

Náplň: Seznámení s teorií závislostí, specifika užívání návykových látek a jejich projevy, nástroje minimální intervence, přehled ve specificích adiktologické medikace a sytému služeb, specifická adiktologická farmakoterapie.

Podmínky absolvování: účast 90 %

2. Náročné komunikační situace a jak je zvládat

Termín: 16. 11. 2010, 8:00 – 17:00, Apolinářská 4a, Praha 2, Velká aula

Lektoři: Mgr. Veronika Víchova (Oddělení léčby závislostí VFN v Praze), PhDr. Jana Justynová (Terapeutická komunita SANANIM, Němčice u Volyně)

Náplň: Zlepšení komunikačních a poradenských dovedností v modelových situacích (jednání s agresivním pacientem, komunikace s intoxikovaným jedincem), vedení motivačního rozhovoru, prevence relapsu, krizová intervence.

Podmínky absolvování: účast 80 %

Kursy jsou akreditovány Českou asociací adiktologů. Více informací o kursech a registrační formulář najdete ZDE, více informací najdete na stránce www.adiktologie.cz. Prosíme o včasné přihlášení, kapacita kursů je omezená. S dotazy se obracejte na Bc. Lucii Jurystovou (jurystova@adiktologie.cz, tel: 224965101)

Kurs je financován z projektu Rozvoje vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

update 5.9.2010

Konference Primární prevence rizikového chování – „Vzdělávání a profesionalita“

Dovolujeme si Vás pozvat ve dnech 8. – 9. 11. 2010 na VII. ročník konference Primární prevence rizikového chování, jejímž je ČAA partnerem. Tentokrát na téma: „Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci“.

Vývoj primární prevence v České republice dospěl do stádia, kdy je nutné začít diskutovat a řešit problémy jako je požadovaná úroveň vzdělání pracovníků v prevenci, způsob jejich vzděvání, vazba na certifikace a způsob financování a požadavky na minimální personální zabezpečení jakýchkoli preventivních programů pro děti a mládež.

Otevírá se tak nejen diskuse nad současnou vyhláškou MŠMT pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických a výchovných pracovníků, ale především na téma budoucího systémového řešení vzdělávání jakýchkoli pracovníků zacházejících s preventivními intervencemi v rámci přímého kontaktu s dětmi. To pak úzce souvisí s nutností formulovat v blízké budoucnosti minimální požadavky vzdělání preventivních pracovníků pro zacházení s různými typy programů na úrovni všeobecné, selektivní a indikované prevence a sdílení těchto požadavků pokud možno nejen v resortu školství.

Odborný program konference zde.

update 20. 8. 2010

„MÁME TOHO DOST!“

V minulých dnech vznikla celostátní iniciativa poskytovatelů služeb v oblasti protidrogové prevence a léčby, která vyvrcholila otevřeným dopisem premiérovi. Důvodem je tristní sitace ohledně financování těchto služeb.

Iniciátoři požadují řešení dlouhodobých problémů spojených s poskytováním dotací. Smyslem této skupiny je sdílet aktuální dění v této oblasti, iniciovat aktivity vedoucí ke konkrétním změnám a nabízí prostor pro otevřenou diskuzi.

Skupina nemá prosazovat zájmy jakékoliv konkrétné politické strany nebo konkrétního poskytovatele služeb protidrogové prevence a léčby.

Více info na: http://www.facebook.com/group.php?gid=149959185014389

update 29.6.2010

Kvalifikační kurz adiktolog – Věstník MZ ČR

Dne 4. června 2010 vyšel Věstník (7) MZ ČR, kde jsou uvedeny informace ohledně vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu pro obor Adiktologie.

Uvedený kurz bude realizován Centrem adiktologie (Psychiatrická klinika 1. lékařská fakulty UK a VFN v Praze ) od ledna 2011. Všechny podrobné informace o kurzu a přihlášky budou zveřejněny do 30. 9. 2010 na webových stránkách www.adiktologie.cz.

Katalog prací ke stažení ZDE.

 

Kvalifikační kurz adiktolog – Věstník MZ ČR

Dne 4. června 2010 vyšel Věstník (7) MZ ČR, kde jsou uvedeny informace ohledně vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu pro obor Adiktologie.

Uvedený kurz bude realizován Centrem adiktologie (Psychiatrická klinika 1. lékařská fakulty UK a VFN v Praze ) od ledna 2011. Všechny podrobné informace o kurzu a přihlášky budou zveřejněny do 30. 9. 2010 na webových stránkách www.adiktologie.cz.

Katalog prací ke stažení ZDE.

_______________________________________________________________

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi České asociace adiktologů

Výkonný výbor ČAA na základě článku 8.6. písmene (a) stanov sdružení, zve všechny členy sdružení na mimořádnou členskou schůzi, která se uskuteční dne 29. 6. 2010 od 15.00 hodin. Místo konání (v Praze) upřesníme během příštího týdne.

Program schůze:

1)      zahájení jednání mimořádné členské schůze a seznámení             s programem

2)      schválení výroční zprávy ČAA za rok 2009

3)      hlasování o počtu členů výkonného výboru a volba dalších členů výkonného výboru

4)      volba členů revizní komise

5)      činnost sdružení v roce 2010

6)      dotazy a diskuse

7)      ukončení mimořádné členské schůze

Nominace na členy výkonného výboru (spolu s profesním životopisem a písemnými referencemi) a nominace na členy revizní komise zasílejte nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním mimořádné členské schůze (tj. do 21. 6. 2010), na níž volby proběhnou.

V souvislosti s volbou členů prosím věnujte pozornost bodům 9.5. a 12.3. stanov sdružení.

Vaše nominace a případné dotazy či připomínky zasílejte na info@asociace-adiktologu.cz .

Pozvánka bude doručena všem členům ČAA na e-mail, který zadali v přihlášce a současně bud vyvěšena na webových stánkách sdružení na adrese www.asociace-adiktologu.cz, a to minimálně 3 týdny před datem konání.

Za výkonný výbor ČAA – Bc. Ondřej Sklenář, předseda sdružení

V Praze dne 3. 6. 2010

___________________________________________________________________________________________

Praha, 30. ZÁŘÍ – 2. ŘÍJNA 2010: KONFERENCE „MĚSTSKÁ A REGIONÁLNÍ PROTIDROGOVÁ POLITIKA V ÉŘE GLOBALIZACE”

URBAN DRUG POLICIES IN THE GLOBALISED WORLD

Členové ČAA mají 50% slevu na účastnickém poplatku!

Tématem konference jsou nejnovější trendy v protidrogové politice a souvisejících intervencích na místní a regionální úrovni. Odborný program je doplněn bohatým společenským programem. Cílem konference je soustředit na jedno místo zástupce tří klíčových skupin působících v protidrogové politice na místní a regionální úrovni – politiky a držitele rozhodovacích pravomocí, pracovníky služeb a institucí, které realizují opatření protidrogové politiky v praxi, a pracovníky působící v oblasti komunitního plánování, evaluací a výzkumu.

Více informací: http://www.urbandrugpolicy.com/

___________________________________________________________________

AT KONFERENCE – ČLENSKÁ SCHŮZE

V rámci AT konference ve Špindlerově Mlýně  proběhne 1. členská schůze České asociace adiktologů.

Místo konání: Hotel Harmony – Bedřichov 106, Špindlerův Mlýn 543 51, „Modrý salonek“

Čas konání: 18,45 – 20, 15

Předběžný program schůze:

a) zahájení jednání členské schůze, seznámení s programem

b) seznámení s výroční zprávou ČAA za rok 2009

c) plán činnosti na rok 2010

d) další termín zasedání členské schůze (rozšíření výkonného výboru, ustanovení revizní komise, apod.)

e) dotazy, diskuse

f) ukončení členské schůze

Případné dotazy či připomínky zasílejte na info@asociace-adiktologu.cz .

____________________________________________________________________________________________

AT KONFERENCE – NOVÉ INFORMACE PRO ČLENY ČAA!!

 • ČAA je partnerem AT konference ve Špindlerově mlýně, a proto členové asociace mají SLEVU na konferenčním poplatku (600 Kč místo 800 Kč)
 • na AT konferenci proběhne ČLENSKÁ SCHŮZE – den a čas bude upřesněn co nejdříve
 • AT konference bude AKREDITOVÁNA, tudíž je možno sbírat KREDITY v rámci celoživotního vzdělávání adiktologa (12 kreditů)

___________________________________________________________________

AT KONFERENCE 2010

XVI. ročník celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 49. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP tentokrát na téma: „Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v ČR v roce 2010″.

Konference proběhne ve dnech 25. – 29. dubna 2010 ve Špindlerově Mlýně (hotel Harmony).

Konference je akreditována

 • Českou lékařskou komorou
 • Českou lékařskou společností J. E. Purkyně
 • Českou asociací adiktologů
 • Asociaci klinických psychologů ČR
 • Českou asociací sester

Více informací o konferenci a registrační formulář naleznete na stránkách AT konference http://www.at-konference.cz/.

_________________________________________________________________________________________________________

PREZENTACE Z PURKYŇKY 3. BŘEZNA 2010

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili Purkyňky konané 3. března, a pro zájemce zde uveřejňujeme prezentované materiály:

 • Česká asociace adiktologů – souhrn aktivit, vize a nejbližší plány (Bc. Ondřej Sklenář), stáhnout prezentaci
 • Prezentace výsledků průzkumu oborových aktivit absolventů bakalářského studia oboru adiktologie na 1. LF UK (Bc. Vojtěch Janouškovec, Bc. Kateřina Sklenářová-Francová), stáhnout prezentaci
 • Legislativa ve vztahu k přiznávání způsobilosti adiktologů (Mgr. Jana Pelcová, Ministerstvo zdravotnictví ČR), stáhnout prezentaci
 • Nové trendy v adiktologii (Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD.)

Naše webové stránky jsou stále ještě ve výstavbě,  některé sekce ještě nejsou plně finalizovány. Děkujeme za pochopení.

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.