Česká asociace adiktologů

Novinky

Členská schůze 2019

29.6.2019
Členská schůze v letošním roce proběhla 4.6. na AT konferenci. Předseda asociace představil aktivity proběhlé v roce 2018 a 2019. Mezi nimi byla témata Národní strategie protidrogové politiky, Sekce pro dětskou adiktologii, projekt rozvoje adiktologických služeb a další. Jako důležité téma se ukázalo vzdělávání v adiktologii. Konkrétně připravovaný program pro klinického adiktologa (spolupráce ČAA a […]

archiv novinek

Připojujeme se a podporujeme prohlášení Národního protidrogového koordinátora, Mgr. Jindřicha Vobořila, a předsedy A.N.O., PhDr. Josefa Radimeckého, Ph.D., MSc.

28.1.2013

Připojujeme se a podporujeme prohlášení Národního protidrogového koordinátora, Mgr. Jindřicha Vobořila, a předsedy A.N.O., PhDr. Josefa Radimeckého, Ph.D., MSc.

Národní protidrogový koordinátor důrazně varuje před populistickými řešeními v otázce pašování pervitinu z ČR do Německa

Praha, 28. ledna 2013

V posledních dnech se v médiích objevila vyjádření představitelů Ministerstva vnitra ČR (dále MV), ze kterých vyplývá snaha řešit problém pašování pervitinu z českého pohraničí do Německa snížením limitu pro množství pervitinu, který v české legislativě určuje, zda držení daného množství této stimulační drogy představuje přestupek nebo trestný čin.

„Rozšiřování pervitinu za hranice ČR považuji za opravdu velkou hrozbu pro Evropu, dlouhodobě na toto téma upozorňuji na všech českých i mezinárodních odborných fórech. Ve srovnání s některými jinými drogami je tato látka vysoce spojena s celou řadou společenských i osobních problémů. Proto krok, který není založen na řádné analýze (a tudíž nemůže představovat řešení daného problému), není projednán napříč odbornou komunitou, Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a nedrží se zkušenosti dobré praxe, nemá moc velkou šanci na skutečný úspěch,“ říká národní protidrogový koordinátor. Je třeba si dát pozor na neúčinná populistická řešení pod tlakem německých partnerů, která pouze skutečné řešení oddálí a uvedou celou Evropu do rizika.

„Podzákonné normy tohoto charakteru by se měly projednávat podle mého na mezirezortní úrovni před tím, než se budou předkládat vládě. V úterý dne 29. 1. 2013 je toto téma zařazeno do programu řádného jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, a to již po několikáté, a výstupy mohou být sděleny hned poté. Předem však chci upozornit, že chceme doporučovat vládě taková řešení, která budou mít skutečný obsah, nejen proklamativní charakter,“ doplňuje Jindřich Vobořil.

K věci je třeba uvést:

  • – Požadavek na zpřísnění českých zákonů vyšel od některých špatně informovaných německých politiků, kteří se nechali zmást mediálním šumem svých sdělovacích prostředků. Ty tvrdily, že od r. 2010 je u nás držení malého množství drog legalizováno. V této věci však nedošlo v trestním právu k žádné podstatné změně. Držení žádného množství žádné drogy u nás legální není.
  • – To, oč žádají německé orgány, ve skutečnosti není primárně změna legislativy, ale zpřísnění praktického postihu výroby, prodeje a pašování drog českými orgány, tedy zlepšení prosazování existujícího práva.
  • – Limity množství drog se vztahují výhradně jen na držení pro vlastní potřebu a určují, zda se jedná o přestupek nebo trestný čin. V případě pervitinu jsou tímto limitem 2 gramy. Výroba, prodej a pašování drog jsou trestné od jakéhokoliv množství. Změna limitu by tudíž neměla na odhalování a postihování tohoto jednání žádný vliv.
  • – Policie a celní správa má pravomoc potírat také přestupky držení drogy pro vlastní potřebu, může tedy stejně účinně stíhat každou osobu, která drží 0,5 g, 2 g nebo 10 g pervitinu. Musí také vždy nalezenou drogu zabavit, ať se jedná o jakékoliv množství bez ohledu na to, zda jde o Čecha, Němce či občana jiného národnosti. Podle množství zadržené drogy se pak zahajuje správní přestupkové řízení nebo trestní řízení. A znovu zdůrazňujeme: výroba, prodej nebo pašování sebemenšího množství jakékoliv drogy včetně pervitinu je v ČR trestným činem vždy a bez výjimky.
  • – Neexistuje tedy žádný mechanismus, kterým by snížení limitu „množství většího než malého“ u držení pervitinu mohlo změnit situaci v pašování této drogy do Německa. Jediným efektem by bylo zvýšení represe prostých uživatelů drog a závislých – tedy nemocných osob – v ČR. Lidé, kteří byli dosud stíháni za přestupek, by byli za totéž jednání stíháni v nákladném trestním řízení. To by byl naprosto neodůvodnitelný a nežádoucí výsledek, jenž by mimo jiné zvýšil počet vězněných osob závislých na drogách. Státní správa by tímto krokem paradoxně zvýšila počet vězněných za činy, při nichž nevzniká škoda nikomu než pachateli (uživateli drog), zatímco závažnější drogové trestné činy nedávno amnestovala jako bagatelní.
  • – Dalším důsledkem legislativní změny, kterou jako zástupné řešení svého problému navrhuje MV, by bylo odstřižení závislých na pervitinu od pomoci, která jim je na svobodě nabízena a poskytována.
  • – V neposlední řadě by se pobytem ve vazbě a/nebo vězení denní náklady české společnosti na jednoho takového závislého na pervitinu zvýšily nejméně pětinásobně, což považuji v současné svízelné ekonomické situaci za zcela neobhajitelné.
  • – Ministerstvo vnitra by se mělo zaměřit na zvýšení efektivity vymáhání zákonů, posílit kapacity policie včetně specializovaných složek na potírání drogové kriminality na základě zpracování analýzy příčin, možných následků opatření a dalších souvislostí česko-německého problému s pervitinem v širším kontextu.

„Jsem připraven pomoci Ministerstvu vnitra v hledání účinných řešení problému pašování pervitinu do Německa. Připravuji jednání s protidrogovými koordinátory na německé straně s cílem navrhnout vyvážené řešení v celém kontextu daného problému se zapojením nejen boje proti výrobě a pašování, ale i výzkumu, prevence, léčby a potírání sekundární kriminality spojené s pervitinem. Jak ukazují společné akce česko-německých orgánů z poslední doby, právě taková spolupráce přináší výsledky. Izolovaných řešení se naopak musíme vyvarovat, protože přináší riziko oddálení skutečného řešení problém,u a tím jeho nárůstu“ komentuje situaci národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Informace poskytuje: Mgr. Jindřich Vobořil, tel. 725 805 865, e-mail: voboril.jindrich@vlada.cz, Mgr. Vlastimil Nečas, tel. 296 153 457, e-mail: necas.vlastimil@vlada.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA – Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním

NE populistickému návrhu řešení problémů pašování pervitinu z ČR do Německa

Češi již řadu let upozorňovali kolegy z EU na metamefetamin (pervitin) a hrozbu jeho šíření do dalších zemí Evropy. Téma bylo pro kolegy z Německa nezajímavé – pro ně pervitin nebyl problém. Situace se ale změnila a naši sousedé po nás vyžadují akci. Proto přišli pracovníci Ministerstva vnitra ČR s návrhem snížit množství drogy, jehož držení je u nás postihováno jako přestupek. Tento krok ale situaci neřeší.

„Česká droga“

Metamfetamin (pervitin) je stimulační droga, jež se v České republice „podomácku“ vyrábí již od 70. let. Podle současných odhadů ji u nás užívá asi 31 tisíc z celkem cca 41 tisíc problémových uživatelů drog. Dalších asi 5 tisíc užívá heroin a 5 tisíc buprenorphin (nejčastěji Subutex). Ve většině západoevropských zemí včetně Německa převládá mezi problémovými či závislými uživateli drog užívání heroinu, metamfetamin dlouho prakticky nezaznamenávali. I proto si pervitin v Evropě získal pověst „české drogy“ a naše zahraniční kolegy – ať už z oblasti prevence, léčby nebo trestního postihu – jako téma pro diskusi či přeshraniční spolupráci příliš nezajímal.

Metamfetamin a české předsednictví EU

Nezájem zahraničních kolegů se projevil i na odborném sympoziu „Metamfetaminy – sdílení zkušeností“. To pro odborníky ze zemí EU uspořádal v rámci českého předsednictví EU v dubnu 2009 sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Zde mj. zaznělo, že pervitin je nejvíce užíván v ČR, následované Slovenskem, problémy s jeho užíváním zaznamenávali v Polsku, s případy užívání amfetaminů se potýkaly skandinávské země. Účastníci ze zbylé části Evropy téma považovali za neaktuální. Navíc, zástupci Německa a Polska nereagovali na prosby zástupců ČR o spolupráci ve smyslu omezení volného prodeje léků obsahujících pseudoefedrin, který u nich čeští „vařiči“ pervitinu nakupovali prakticky v neomezeném množství.

Časy se mění

Doby, kdy Německo nemělo s užíváním pervitinu problémy, jsou patrně ty tam. V posledních letech zaznamenávají české a německé represivní složky nárůst pašování pervitinu do Německa a naši sousedé po nás požadují nějakou razantní akci. Jistá, o drogové politice a o české drogové legislativě patrně nepříliš informovaná německá politička se nechala slyšet, že tento jev má své příčiny v české „legalizaci“ držení drog pro vlastní potřebu. Ale držení drog pro vlastní potřebu není v ČR legální. Jen je stanoveno menší množství drog včetně pervitinu, jejichž držení je postihováno jako přestupek a jejich větší množství, jejichž držení je již posuzováno jako trestný čin.

Problém není v českých zákonech

Jako naprosto nesmyslná se proto jeví současná iniciativa Ministerstva vnitra ČR, které v reakci na nastalou situaci a apely z Německa navrhuje snížit množství drog, jejichž držení je v českém právu posuzováno jako přestupek. To poptávku po pervitinu na německé straně nesníží. Droga je tam pašována nikoli kvůli postihu za držení pervitinu v ČR, ale proto, že Němci o něj mají – na rozdíl od předešlých let – zvýšený zájem. Problém tedy není v české legislativě, ale v situaci v Německu, která z nějakého důvodu vedla ke zvýšení zájmu o užívání pervitinu.

Ze strany Ministerstva vnitra tedy nejde o systémový krok, který by pomohl německým kolegům nově nastalé problémy s užíváním pervitinu řešit, ale o prázdné, byť viditelné gesto. To proto, že se před r. 1999, kdy u nás bylo beztrestné držení jakéhokoli množství drogy, pokud je člověk měl pro vlastní potřebu, pervitin do Německa nepašoval.

Připojumeme se proto ke stanovisku Národního protidrogového koordinátora, který varuje před populistickými řešeními v otázce pašování pervitinu z ČR do Německa a návrhu Ministerstva vnitra ČR říkáme NE!

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

předseda A.N.O.

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.