Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

Plošné testování školáků na přítomnost drog přináší nepřesné výsledky a zastrašuje rodiče i děti

26.5.2016

Společné odborné stanovisko k testování odpadních vod a následnému plošnému testování žáků na přítomnost omamných a psychotropních látek – úplnou verzi – naleznete ZDE.

 

Vyjádření jednotlivých odborníků k problematice testování:
„Testování samotné, ať už se jedná o analýzu odpadních vod či testování žáků na školách pomocí testů ze slin nebo z moči bez další návaznosti na odbornou primárně preventivní práci, může být přímo kontraproduktivním krokem. Pokud si města objednají analýzy odpadních vod u škol a strážníci policie rozdají rodičům zdarma testy, aniž by skutečná prevence, tedy přímá práce s žáky a jejich rodinami, byla jakkoliv řešena, není to cesta k řešení, ale naopak k ještě větším problémům. Represe by měla být posílena v oblasti vymahatelnosti zákonů, tedy v našem případě v oblasti dostupnosti návykových látek obecně nezletilým; nesmí a nemá se jednat o represi vůči nim. Užívání návykových látek – a to nejen nelegálních, ale i těch legálních – je často důsledkem situace, ve které děti žijí. Příčinou bývá chudoba, rozvod rodičů, závislost jednoho z rodičů, raná deprivace, zanedbávání, týrání. Energii, čas a peníze je tedy nutné vynakládat do přímé práce s žáky a jejich rodinami.“

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová, Asociace nestátních organizací poskytujících služby prevence a léčby (A.N.O.)

 

„Je s podivem, k jakým zavádějícím závěrům může vést neodborné uchopení metod a práce s výsledky. Pokud bych měl před sebou výsledky vzbuzující pochybnosti, vzájemně nekonzistentní nálezy, nedovolil bych si z nich činit jednoznačné závěry, natož silná prohlášení.“

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

 

„Pro naši a policejní práci jsou testy odpadních vod málo využitelné. Navíc, testování bez metodologie, která je odborně podepřena a která zabrání následné šikaně, neřeší nic. Naopak, přináší zavádějící výsledky. Nevhodně použitá metoda testování může narušit důvěru žáků k pedagogům i následnou péči. Pokud tedy budeme žáky na školách testovat, musí být zajištěny také další preventivní kroky.“

Mgr. Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor

 

„Soudobý drogový problém je výrazem dynamických změn, které na nás působí v oblastech sociální, ekonomické, mediální, právní, politické, kulturní aj. Tyto vlivy se sčítají či násobí. Pokud chceme dosáhnout změny, nelze tyto shluky rizikových faktorů ovlivnit v rámci izolovaných opatření. Pokud budeme dělat takto izolovaná opatření, bude dosaženo jen omezeného efektu, a i ten nebude udržitelný v čase, a bude nás to stát moc peněz. Efektivní preventivní programy vyžadují koordinovaná, systémová a víceúrovňová opatření, která vychází z dlouhodobé preventivní strategie, která je vytvořena s ohledem na potřeby daného regionu.“

Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta UK v Praze a VFN v Praze

 

Každá škola má za povinnost mít navržený a realizovaný takzvaný „Minimální preventivní program školy“, na jehož kvalitu a způsob realizace dohlíží Česká školní inspekce. Testování dětí není součást tohoto programu a je zásadní otázkou, do jaké míry školy, které se zapojují do testování, na místo plnění své povinnosti realizovat v potřebném objemu a kvalitě preventivní programy, nahrazují prevenci represí. Současně je třeba se ptát, kolik peněz tyto školy investují do samotné prevence a do vzdělávání svých pracovníků v prevenci, jak zástupci škol přizpůsobili preventivní programy situaci ve školách a jak tuto situaci doposud zjišťovali, když jim to ukládá metodický pokyn MŠMT.“

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta UK v Praze a VFN v Praze

 

„Období školního vzdělávání je velmi významné při formování osobnosti mladých lidí a vše, co se v tomto období nepodaří, se jen velmi obtížně napravuje v období dospělosti. Toto je také důvod, proč je právě oblasti prevence rizikových projevů chování u školní populace věnována mimořádná pozornost. Nezodpovězenou otázkou zůstává, jak ve zcela zásadní oblasti prevence postupovali v posledních deseti letech někteří ředitelé základních škol v Orlové a dalších regionech Moravskoslezského kraje. Tedy, zda z jejich strany byla a je věnována skutečně mimořádná pozornost oblasti primární prevence rizikového chování a zda vůbec realizovali dlouhodobé a efektivní programy primární prevence dle veřejně dostupných metodik a doporučení.“ 

Mgr. Ondřej Sklenář, Česká asociace adiktologů

 

„MŠMT podporuje programy primární prevence, které naplňují standardy odborné způsobilosti. Testování žáků považuje dlouhodobě za výjimečnou kontrolní záležitost v situacích, kdy může být v rámci vyučování ohroženo zdraví a život žáka či žáků. Nikdy jsme nepovažovali testovaní za metodu primární prevence rizikového chování. Na všech setkáních s pedagogy i pracovníky krajů jsme náš postoj také zdůrazňovali. Aktivity v rámci primární prevence, jako jsou „Plošné testování žáků“, „Bereš-zemřeš“ či „Psi ve školách“ považujeme za neefektivní a neodpovídající současné úrovni poznání v primární prevenci.“

Mgr. Vladimír Sklenář, MŠMT, oddělení prevence

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.